افزایش ۱۱ درصدی صادرات گاز به ترکیه

افزایش ۱۱ درصدی صادرات گاز به ترکیه
حجم صادرات گاز به ترکیه از ابتدای امسال تاکنون با ۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ۱,۸ میلیارد مترمکعب رسید.
۱۷:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


افزایش ۱۱ درصدی صادرات گاز به ترکیه

حجم صادرات گاز به ترکیه از ابتدای امسال تاکنون با ۱۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از ۱,۸ میلیارد مترمکعب رسید.
۱۷:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۳۱ خرداد


افزایش ۱۱ درصدی صادرات گاز به ترکیه

wolrd press news