کشف سیاره ای شبیه به کره زمین

کشف سیاره ای شبیه به کره زمین
دانشمندان ناسا می گویند سیاره ای یافته اند که از لحاظ گردش دورستاره مرکزی، به زمین شباهت دارد.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


کشف سیاره ای شبیه به کره زمین

دانشمندان ناسا می گویند سیاره ای یافته اند که از لحاظ گردش دورستاره مرکزی، به زمین شباهت دارد.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد


کشف سیاره ای شبیه به کره زمین

پرس نیوز