کودتای داخلی در جبهه تروریست های جنوب سوریه

کودتای داخلی در جبهه تروریست های جنوب سوریه
ناکامی گروه‌های تروریستی جنوب سوریه در گشودن جبهه جنگ در این منطقه به منظور کاستن از فشار ارتش بر همقطارانشان در حلب، آنها را برآشفته کرده تا جایی که کودتای نظامی در داخل این گروه‌ها روی داده است.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


کودتای داخلی در جبهه تروریست های جنوب سوریه

ناکامی گروه‌های تروریستی جنوب سوریه در گشودن جبهه جنگ در این منطقه به منظور کاستن از فشار ارتش بر همقطارانشان در حلب، آنها را برآشفته کرده تا جایی که کودتای نظامی در داخل این گروه‌ها روی داده است.
۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۴ مرداد


کودتای داخلی در جبهه تروریست های جنوب سوریه

ganool review