پیست پایتخت میزبان ماشین بازان حرفه ای

پیست پایتخت میزبان ماشین بازان حرفه ای
دومین دوره رقابت های قهرمانی کشور مسابقات دریفت روز جمعه ۱۵ مرداد در پیست مجموعه ورزشی پایتخت برگزار خواهد شد.
۲۲:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


پیست پایتخت میزبان ماشین بازان حرفه ای

دومین دوره رقابت های قهرمانی کشور مسابقات دریفت روز جمعه ۱۵ مرداد در پیست مجموعه ورزشی پایتخت برگزار خواهد شد.
۲۲:۲۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۳ مرداد


پیست پایتخت میزبان ماشین بازان حرفه ای

خبرگذاری خوزستان