رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان

رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان
رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از رونمایی و معرض نقد و بررسی قرار دادن پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان خبر داد و …

رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از رونمایی و معرض نقد و بررسی قرار دادن پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان خبر داد و …
رونمایی از پیش نویس جدید مبحث مقررات ملی ساختمان

روزنامه قانون