هیچ مسکن مهری بی‌ متقاضی نمی‌ماند

هیچ مسکن مهری بی‌ متقاضی نمی‌ماند
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی، اتمام هرچه سریع‌تر واحدهای باقیمانده مسکن مهر است و با توجه به مصوبه تسهیل در شرایط واگذاری مسکن مهر، مطمئنا هیچ واحدی فاقد متقاضی نمی‌ماند.

هیچ مسکن مهری بی‌ متقاضی نمی‌ماند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش دولت و وزارت راه و شهرسازی، اتمام هرچه سریع‌تر واحدهای باقیمانده مسکن مهر است و با توجه به مصوبه تسهیل در شرایط واگذاری مسکن مهر، مطمئنا هیچ واحدی فاقد متقاضی نمی‌ماند.
هیچ مسکن مهری بی‌ متقاضی نمی‌ماند

اتومبیل

مرجع توریسم