طلا کایاک دو نفره ۱۰۰۰متر مردان به آلمان رسید

طلا کایاک دو نفره ۱۰۰۰متر مردان به آلمان رسید
قایقرانان آلمان در کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر مردان موفق شدند طلا المپیک ریو ۲۰۱۶ را کسب کنند.

طلا کایاک دو نفره ۱۰۰۰متر مردان به آلمان رسید

قایقرانان آلمان در کایاک دونفره ۱۰۰۰ متر مردان موفق شدند طلا المپیک ریو ۲۰۱۶ را کسب کنند.
طلا کایاک دو نفره ۱۰۰۰متر مردان به آلمان رسید

صبحانه