وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد
حدود یکماه پس از اعلام رئیس بنیاد مسکن در خصوص افزایش سه میلیون تومانی سقف وام مسکن روستایی در سال …

وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد

حدود یکماه پس از اعلام رئیس بنیاد مسکن در خصوص افزایش سه میلیون تومانی سقف وام مسکن روستایی در سال …
وام مسکن روستایی 18 و 20 میلیون تومان شد

عکس