انتقاد « مایک پنس » از سیاست خارجی آمریکا

انتقاد « مایک پنس » از سیاست خارجی آمریکا
« مایک پنس » نامزد سمت معاون رئیس جمهور آمریکا از سیاست خارجه دولت آمریکا به شدت انتقاد کرد.
۱۶:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


انتقاد « مایک پنس » از سیاست خارجی آمریکا

« مایک پنس » نامزد سمت معاون رئیس جمهور آمریکا از سیاست خارجه دولت آمریکا به شدت انتقاد کرد.
۱۶:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۱ تیر


انتقاد « مایک پنس » از سیاست خارجی آمریکا

روزنامه ایران