بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدا

بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدا
معاون امنیتی ، انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته، ۷۵۳ هزار نفر از کسانی که غیرمجاز وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند به کشور خود عودت دادیم و در این خصوص هزینه زیادی را متحمل شدیم.
۱۸:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ خرداد


بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدا

معاون امنیتی ، انتظامی وزیر کشور گفت: سال گذشته، ۷۵۳ هزار نفر از کسانی که غیرمجاز وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند به کشور خود عودت دادیم و در این خصوص هزینه زیادی را متحمل شدیم.
۱۸:۳۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ خرداد


بازگشت ۷۵۳ هزار مهاجر غیرمجاز از ایران به کشور مبدا

استخدام