اتفاق های خوب در توسعه زیرساختهای جزیره کیش

اتفاق های خوب در توسعه زیرساختهای جزیره کیش
وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاق های خوبی در روند توسعه و زیرساختهای جزیره کیش در بخش های هوایی و دریایی رخ داده است .
۲۳:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


اتفاق های خوب در توسعه زیرساختهای جزیره کیش

وزیر راه و شهرسازی گفت: اتفاق های خوبی در روند توسعه و زیرساختهای جزیره کیش در بخش های هوایی و دریایی رخ داده است .
۲۳:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۶ تیر


اتفاق های خوب در توسعه زیرساختهای جزیره کیش

خبرگزاری دانشگاه های کشور