رونمایی از باتری‌های پیشرفته نظامی، صنعتی و خودرویی

رونمایی از باتری‌های پیشرفته نظامی، صنعتی و خودرویی
۷ نوع باتری پیشرفته نظامی و ۱۹ باتری پیشرفته خودوریی و صنعتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع رونمایی شدند.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


رونمایی از باتری‌های پیشرفته نظامی، صنعتی و خودرویی

۷ نوع باتری پیشرفته نظامی و ۱۹ باتری پیشرفته خودوریی و صنعتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر دفاع رونمایی شدند.
۱۸:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


رونمایی از باتری‌های پیشرفته نظامی، صنعتی و خودرویی

تلگرام