برانکو:نه دیدم،نه شنیدم و نه حس کردم کسی به دایی پاس ندهد