رهایی دلار در بازار از بند دوم

رهایی دلار در بازار از بند دوم
روز گذشته، دلار پس از گذشت حدود 8 روز از محدوده 3 هزار و 470 تومان خارج شد تا هیجان معامله‌گران ارزی کمی افزایش یابد. در دومین روز هفته …

رهایی دلار در بازار از بند دوم

روز گذشته، دلار پس از گذشت حدود 8 روز از محدوده 3 هزار و 470 تومان خارج شد تا هیجان معامله‌گران ارزی کمی افزایش یابد. در دومین روز هفته …
رهایی دلار در بازار از بند دوم

اپدیت نود32

روزنامه قانون