جمعه خوش یمن بهداد سلیمی و پسر عمه اش در پرسپولیس

بهداد جمعه وزنه زدن را شروع کرد و کفشگری هم برای قرمزها به میدان رفت.

دانلود ها پلاس

مدرسه