فرماندهی عملیات شرقاط عراق: شهر به طور کامل آزاد شد

فرماندهی عملیات شرقاط عراق: شهر به طور کامل آزاد شد
فرماندهی عملیات شرقاط گزارش داد که عملیات پاکسازی این شهر با موفقیت به پایان رسید و ارتش عراق موفق شد کنترل کامل این شهر با به دست گیرد.

فرماندهی عملیات شرقاط عراق: شهر به طور کامل آزاد شد