حزب حامی پوتین با کسب 51.4 درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی روسیه

حزب حامی پوتین با کسب 51.4 درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی روسیه
کمیته مرکزی انتخابات آمریکا بعد از شمارش 25 درصد آرا اعلام کرد که حزب روسیه متحد با کسب 51.4 درصد آرا پیشتاز است.

حزب حامی پوتین با کسب 51.4 درصد آرا پیشتاز انتخابات پارلمانی روسیه