بدتر از فساد…

بدتر از فساد…
نظام اسلامی در مقوله فساد هنگامی گناهکار است که با مظاهر فساد، ولو کمِ آن مبارزه نکند و گرنه وقوع فساد یک امر غیر قابل جلوگیری است.

بدتر از فساد…