Tag Archive: موشک‌های می‌برد

عربستان قوی‌ترین موشک‌های کروز هوا به زمین ساخت انگلیس را در یمن بکار می‌برد

عربستان قوی‌ترین موشک‌های کروز هوا به زمین ساخت انگلیس را در یمن بکار می‌بردوزیر دفاع انگلیس در پارلمان این کشور بکارگیری برخی جنگ‌افزارهای پیشرفته ساخت انگلیس علیه یمن را تایید کرد. عربستان قوی‌ترین موشک‌های کروز هوا به زمین ساخت انگلیس… (READ MORE)