Tag Archive: آخرین کاربری

آخرین هشدار به شهرداران مناطق بابت تغییر کاربری

آخرین هشدار به شهرداران مناطق بابت تغییر کاربریرئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران آخرین هشدار خود نسبت به تصمیمات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی در شوراهای … آخرین هشدار به شهرداران مناطق بابت تغییر کاربری رئیس کمیسیون شهرسازی… (READ MORE)