شیحی با استقلال به توافق رسید

بازیکن مراکشی به زودی قرارداش را با استقلال امضا می کند.

صبحانه