بورس كالا عضو فدراسيون بورس‌های جهانی شد

بورس كالا عضو فدراسيون بورس‌های جهانی شد
رئيس سازمان بورس در مراسم امضا تفاهمنامه همكاری ميان بورس كالای ايران و بورس كالای پاكستان، از عضويت بورس كالای ايران در فدراسيون بورس‌های جهانی WFE خبر داد.

بورس كالا عضو فدراسيون بورس‌های جهانی شد

رئيس سازمان بورس در مراسم امضا تفاهمنامه همكاری ميان بورس كالای ايران و بورس كالای پاكستان، از عضويت بورس كالای ايران در فدراسيون بورس‌های جهانی WFE خبر داد.
بورس كالا عضو فدراسيون بورس‌های جهانی شد

خرید vpn سرور کانادا

مرجع سلامتی