نخست وزیر ترکیه: ایران، روسیه و آمریکا صفحه جدید باز کنند

نخست وزیر ترکیه: ایران، روسیه و آمریکا صفحه جدید باز کنند
ترکیه حل و فصل بحران سوریه را در همکاری ایران، روسیه و آمریکا دید.
۲۲:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


نخست وزیر ترکیه: ایران، روسیه و آمریکا صفحه جدید باز کنند

ترکیه حل و فصل بحران سوریه را در همکاری ایران، روسیه و آمریکا دید.
۲۲:۲۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


نخست وزیر ترکیه: ایران، روسیه و آمریکا صفحه جدید باز کنند

خرم خبر