پاداش سیاه جامگانی ها برای برد نفت ::

مسئولان تیم سیاه جامگان برای پیروزی برابر گسترش فولاد پاداش ویژه ای تعیین کردند.

اخبار دنیای دیجیتال

ماشین های جدید