کارمندان پشت میز نشین بخوانند

کارمندان پشت میز نشین بخوانند
بررسی علمی بر روی بیش از یک میلیون نفر مشخص کرد یک ساعت فعالیت بدنی در روز، می تواند زیان های ناشی از هشت ساعت پشت میزنشینی را خنثی کند.
۱۹:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


کارمندان پشت میز نشین بخوانند

بررسی علمی بر روی بیش از یک میلیون نفر مشخص کرد یک ساعت فعالیت بدنی در روز، می تواند زیان های ناشی از هشت ساعت پشت میزنشینی را خنثی کند.
۱۹:۰۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۷ مرداد


کارمندان پشت میز نشین بخوانند

عکس های جدید