هر کیلو برنج درجه یک 9500 تومان

هر کیلو برنج درجه یک 9500 تومان
رئیس انجمن برنج معتقد است قیمت بهترین برنج در منطقه شمال، کیلویی 9500 تومان است و نوسانات شدید قیمت در بازار تهران به واسطه سودجویی برخی …

هر کیلو برنج درجه یک 9500 تومان

رئیس انجمن برنج معتقد است قیمت بهترین برنج در منطقه شمال، کیلویی 9500 تومان است و نوسانات شدید قیمت در بازار تهران به واسطه سودجویی برخی …
هر کیلو برنج درجه یک 9500 تومان

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی