اخبار مشروح ۱۹،دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۵

اخبار مشروح ۱۹،دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۵
امضا سه سند و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و بلغارستان /راهکارهای دیوان عالی کشور /برای جایگزین کردن مجازات های اجتماعی به جای حبس/ ادامه اعتراض ها به تبعیض نژادی پلیس آمریکا علیه سیاهان /بازداشت صدها معترض و زخمی شدن ۲۱ پلیس در درگیری های خیابانی
۲۱:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


اخبار مشروح ۱۹،دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۵

امضا سه سند و یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و بلغارستان /راهکارهای دیوان عالی کشور /برای جایگزین کردن مجازات های اجتماعی به جای حبس/ ادامه اعتراض ها به تبعیض نژادی پلیس آمریکا علیه سیاهان /بازداشت صدها معترض و زخمی شدن ۲۱ پلیس در درگیری های خیابانی
۲۱:۲۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۱ تیر


اخبار مشروح ۱۹،دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۹۵

فستیوال فیلم