افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور

افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور
مناطق راهبردی پدافندی کشور به کمک دانشِ افسران پدافند هوایی و مراکز دانش بنیان هوایی به سه هزارو۷۰۰ منطقه رسیده است.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور

مناطق راهبردی پدافندی کشور به کمک دانشِ افسران پدافند هوایی و مراکز دانش بنیان هوایی به سه هزارو۷۰۰ منطقه رسیده است.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۶ تیر


افزایش مناطق راهبردی پدافندی کشور

سایت خبری زندگی