اخبار مشروح ۱۹, یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵

اخبار مشروح ۱۹, یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵
امضای هشت سند همکاری در پایان مذاکرات روسای جمهور و هیئت های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی/ انهدام دو باند مالی متخلف در حوزه قضایی و مالیاتی/ محسنی اژه ای : دستگاه قضا از برخورد نیروی انتظامی با هنجارشکنان حمایت می کند/ اهداء نشان ایمنی و سلامت به تولید کنندگان برتر مواد غذایی و دارویی / وزیر بهداشت : به سلامت مواد غذایی کم توجهی می شوداز جمله عناوین اخبار مشروح ۱۹ در ۵ اردیبهشت است.
۲۱:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


اخبار مشروح ۱۹, یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵

امضای هشت سند همکاری در پایان مذاکرات روسای جمهور و هیئت های اقتصادی ایران و آفریقای جنوبی/ انهدام دو باند مالی متخلف در حوزه قضایی و مالیاتی/ محسنی اژه ای : دستگاه قضا از برخورد نیروی انتظامی با هنجارشکنان حمایت می کند/ اهداء نشان ایمنی و سلامت به تولید کنندگان برتر مواد غذایی و دارویی / وزیر بهداشت : به سلامت مواد غذایی کم توجهی می شوداز جمله عناوین اخبار مشروح ۱۹ در ۵ اردیبهشت است.
۲۱:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۵ اردیبهشت


اخبار مشروح ۱۹, یکشنبه ۵ اردیبهشت ۹۵

ganool review