خرید بالگردهای ویژه اورژانس، به زودی

خرید بالگردهای ویژه اورژانس، به زودی
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بالگردهای ویژه اورژانس هوایی با رفع تحریم ها و قول مساعد رئیس جمهوری به زودی تهیه می شود.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


خرید بالگردهای ویژه اورژانس، به زودی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بالگردهای ویژه اورژانس هوایی با رفع تحریم ها و قول مساعد رئیس جمهوری به زودی تهیه می شود.
۱۶:۳۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


خرید بالگردهای ویژه اورژانس، به زودی

مد روز

فانتزی