معرفی 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم + اسامی

معرفی 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم + اسامی
12 عضو کمیسیون فرهنگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.

معرفی 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم + اسامی

12 عضو کمیسیون فرهنگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشخص شد.
معرفی 12 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم + اسامی

خرم خبر