نرخ سود تسهیلات باید حدود 14 درصد باشد

نرخ سود تسهیلات باید حدود 14 درصد باشد
با وجود این که طرح رونق در تولید در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوص با این آسیب اقتصادی دست …

نرخ سود تسهیلات باید حدود 14 درصد باشد

با وجود این که طرح رونق در تولید در دستور کار دولت قرار دارد اما هنوز تولیدکنندگان به ویژه بخش خصوص با این آسیب اقتصادی دست …
نرخ سود تسهیلات باید حدود 14 درصد باشد

دانلود فیلم خارجی