چطور یک کشور را بدزدیم؟

چطور یک کشور را بدزدیم؟
ظام مالی و بنیاد درآمدی در کشورهای دارای منابع طبیعی، اصلی‌ترین مدخل فساد و دزدی‌های کلان است.

چطور یک کشور را بدزدیم؟