وزیر تجارت انگلیس: حضور در بازار ایران باعث تغییرات سیاسی در این کشور می شود

وزیر تجارت انگلیس: حضور در بازار ایران باعث تغییرات سیاسی در این کشور می شود

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزیر تجارت انگلیس: حضور در بازار ایران باعث تغییرات سیاسی در این کشور می شود