فهرست رسانه‌های حاضر در نمایشگاه مطبوعات، گروه‌بندی و متراژ نهایی هر رسانه اعلام شد

فهرست رسانه‌های حاضر در نمایشگاه مطبوعات، گروه‌بندی و متراژ نهایی هر رسانه اعلام شد
فهرست رسانه‌های حاضر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، گروه بندی و متراژ نهایی شده هر رسانه از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام شد.

فهرست رسانه‌های حاضر در نمایشگاه مطبوعات، گروه‌بندی و متراژ نهایی هر رسانه اعلام شد