آمار تلفات طوفان «متیو» در هائیتی به 283 نفر افزایش یافت

آمار تلفات طوفان «متیو» در هائیتی به 283 نفر افزایش یافت
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات هائیتی نوشته است که آمار تلفات طوفان «متیو» در هائیتی به 283 نفر افزایش یافته است.

آمار تلفات طوفان «متیو» در هائیتی به 283 نفر افزایش یافت