Tag Archive: 2 کشور

پای 2 زن هم در میان فساد بزرگ بانکی کشور است

پای 2 زن هم در میان فساد بزرگ بانکی کشور استجزئیات تازه از “فساد بزرگ بانکی” حکایت از حضور 2 زن در این پرونده دارد که حدود 600 میلیارد تومان از پول بیت المال را با خود از کشور خارج… (READ MORE)