Tag Archive: اقتصادی هوا

هزينه‌های اقتصادی گرمای بی‌سابقه هوا

هزينه‌های اقتصادی گرمای بی‌سابقه هوادر يكي از گرم‌ترين روزهای سال در سراسر دنيا و گرم‌ترين روز سال تا به امروز در تهران، راننده تاكسی بدون رودربايستی خطاب به مسافران خط تهران … هزينه‌های اقتصادی گرمای بی‌سابقه هوا در يكي از… (READ MORE)