Tag Archive: است 7

سقف حقوق مدیران دولتی، 7 برابر حداقل حقوق کارمندان است

سقف حقوق مدیران دولتی، 7 برابر حداقل حقوق کارمندان استحقوق و مزایای مدیران دولتی یکی از موضوعاتی است که دردهه‌های گذشته بحث‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده و درعین حال قوانین و … سقف حقوق مدیران دولتی، 7 برابر حداقل… (READ MORE)