Tag Archive: است منجمد

توزیع مرغ منجمد متوقف نشده است

توزیع مرغ منجمد متوقف نشده استمدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام از متوقف نشدن توزیع گوشت مرغ منجمد در بازار خبر داد و اعلام کرد: به دلیل کاهش قیمت این … توزیع مرغ منجمد متوقف نشده است مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور… (READ MORE)