Tag Archive: از اسناد

نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه

نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاهبراساس کیفرخواستی که توسط نماینده دادستان در دادگاه قرائت شد، به‌صراحت عنوان می‌شود که بابک زنجانی تا پیش از دولت دهم … نکته‌هایی از ماجرای زنجانی به روایت اسناد دادگاه براساس کیفرخواستی که… (READ MORE)