Tag Archive: اجرای

بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده است

بدعهدی‌های کشورهای سلطه‌طلب روند اجرای برجام را با محدودیت مواجه کرده استمعاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بدعهدی‌های کشورهای سلطه طلب، روند توافق برجام را با محدودیت‌هایی مواجه کرده اما این بدعهدی‌ها چیزی از ارزش توافق به عمل آمده کم نمی‌کند…. (READ MORE)