Tag Archive: آب شده

بحران آب فراموش شده است؟

ایوب کریمی جشنی اظهار کرد: مستندات زیادی از مطالعات گسترده آبی در دشت‌های نی‌ریز و جهرم وجود دارد که کارشناسان قبل از وقوع انقلاب آنها را ممنوعه اعلام کرده بودند.این استاد دانشگاه بیان کرد: براساس نظر کارشناسان، در دشت‌های جهرم… (READ MORE)