دلار در بازار به میانه محدوده 3460 تومان رسید

دلار در بازار به میانه محدوده 3460 تومان رسید
روز چهارشنبه، قیمت دلار تحت‌تاثیر عوامل متفاوتی قرار داشت، ولی نوسان چندانی ‌برای این ارز رقم نخورد تا نتیجه فعالیت بازار در این روز …

دلار در بازار به میانه محدوده 3460 تومان رسید

روز چهارشنبه، قیمت دلار تحت‌تاثیر عوامل متفاوتی قرار داشت، ولی نوسان چندانی ‌برای این ارز رقم نخورد تا نتیجه فعالیت بازار در این روز …
دلار در بازار به میانه محدوده 3460 تومان رسید

فیلم سریال آهنگ