ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو

ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو
یازده قنات ایرانی در نشست استانبول به ثبت جهانی یونسکو رسید.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو

یازده قنات ایرانی در نشست استانبول به ثبت جهانی یونسکو رسید.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


ثبت ۱۱ قنات ایرانی در یونسکو

استخدام آموزش و پرورش