اردوغان: در صورت موافقت مجلس، مجازات اعدام را تایید می کنم

اردوغان: در صورت موافقت مجلس، مجازات اعدام را تایید می کنم
رئیس جمهور ترکیه می گوید ملت ترکیه باید به مبارزه و پیروزی خود برای حفظ استقلال کشور افتخار کند.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


اردوغان: در صورت موافقت مجلس، مجازات اعدام را تایید می کنم

رئیس جمهور ترکیه می گوید ملت ترکیه باید به مبارزه و پیروزی خود برای حفظ استقلال کشور افتخار کند.
۲۳:۳۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۷ مرداد


اردوغان: در صورت موافقت مجلس، مجازات اعدام را تایید می کنم

دانلود سرا