یک روستا در لرستان غرق شد

یک روستا در لرستان غرق شد
سرریز آب سد کمال صالح یک روستا در لرستان را زیر آب برد.
۱۶:۵۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


یک روستا در لرستان غرق شد

سرریز آب سد کمال صالح یک روستا در لرستان را زیر آب برد.
۱۶:۵۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۹ اردیبهشت


یک روستا در لرستان غرق شد

عکس