جدیدترین پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

جدیدترین پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
شبکه آمریکایی سی ان ان بر اساس نظرسنجی مردمی، رئیس جمهور آینده آمریکا را معرفی کرد.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


جدیدترین پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

شبکه آمریکایی سی ان ان بر اساس نظرسنجی مردمی، رئیس جمهور آینده آمریکا را معرفی کرد.
۲۳:۱۹ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱ تیر


جدیدترین پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

خبرگزاری اصفحان