تیترامشب/ اعمال سلیقه ها و چالش های شرکتهای دانش بنیان

تیترامشب/ اعمال سلیقه ها و چالش های شرکتهای دانش بنیان
در حالیکه برای شرکت های دانش بنیان قانون مدونی تدوین شده است، اما به علت اعمال سلیقه ها در اجرای قوانین، این شرکت ها با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم می کند.
۲۳:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


تیترامشب/ اعمال سلیقه ها و چالش های شرکتهای دانش بنیان

در حالیکه برای شرکت های دانش بنیان قانون مدونی تدوین شده است، اما به علت اعمال سلیقه ها در اجرای قوانین، این شرکت ها با چالش های بزرگی دست و پنجه نرم می کند.
۲۳:۲۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


تیترامشب/ اعمال سلیقه ها و چالش های شرکتهای دانش بنیان

مدرسه