سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگشت

سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگشت
برخی بانک‌هایی که سقف برداشت از خودپردازهای خود را به 500 هزار تومان افزایش داده و این سقف را حفظ کرده بودند، امروز سقف برداشت را به …

سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگشت

برخی بانک‌هایی که سقف برداشت از خودپردازهای خود را به 500 هزار تومان افزایش داده و این سقف را حفظ کرده بودند، امروز سقف برداشت را به …
سقف برداشت از خودپردازها به 200 هزار تومان بازگشت

بک لینک رنک 4